Usługi

Zakres świadczonych usług:


Badania audytorskie

Jako podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych wykonujemy pełne audyty sprawozdań finansowych oraz przeglądy sprawozdań finansowych zgodnie z regulacjami zawartymi w Ustawie o Rachunkowości, KSR i MSR oraz MSSF. Spółka jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod numerem 2619 prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych

Atest prowadzi księgi rachunkowe podmiotów gospodarczych w oparciu o System Comarch ERP Optima umożliwiając swoim klientom dostęp do nich poprzez łącza internetowe. Atest dla swoich klientów tworzy zindywidualizowane modele polityki rachunkowości dostosowane do specyfiki i potrzeb każdego z klientów. Opierając się na pełnomocnictwach klientów Atest reprezentuje ich interesy przed organami skarbowymi pierwszej instancji jak i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Sporządzanie ekspertyz w zakresie rachunkowości, podatków i finansów

Rozwiązujemy problemy swoich klientów proponując nowoczesne rozwiązania z zakresu rachunkowości, podatków i finansów dostosowane do specyfiki działalności indywidualnego klienta. Dokonujemy również przeglądów systemów rachunkowości i systemów kontroli wewnętrznej pod kątem zgodności ich z prawem bilansowym i podatkowym. Pomagając naszym klientom w ocenie planowanych inwestycji i określeniu korzyści z planowanych transakcji wykonujemy finansowe badania due dilligence. Na życzenie naszych klientów tworzymy rachunkowość zarządczą poprzez sporządzanie budżetów, systemów ich kontroli i rozliczania, a także powiązania tego systemu z rachunkowością finansową firm.

Wycena przedsiębiorstw, akcji i udziałów

Sporządzamy wyceny zarówno przedsiębiorstw, zorganizowanych ich części jak i udziałów w spółkach oraz akcji w celu ich sprzedaży lub zakupu, jak i przekształceń własnościowych, a także w przypadku zmiany formy prowadzenia działalności dokonywanych w oparciu o uregulowania KSH.

Fuzje, przejęcia, podziały i przekształcenia podmiotów gospodarczych

Uczestniczymy w procesach łączenia się podmiotów gospodarczych poprzez fuzje i przejęcia oraz podziały pomagając w sporządzeniu planów przekształceń, dokonywaniu wycen, oświadczeń o stanie księgowym spółek, sporządzaniu bilansów otwarcia i zamknięcia, a także dostosowywania rachunkowości do sytuacji po przejęciu, fuzji lub podziale.